Kallelse till extra medlemsmöte i Föreningen M 20

Datum: Onsdagen den 23:e oktober 2013
Tid: kl 18:00
Plats: Isbrytaren S:t Erik.

Styrelsen har beslutat att förelägga medlemmarna en ändring av paragraf 10 i stadgarna för Föreningen M20 och kallar härmed medlemmarna till ett extra föreningsmöte. Styrelsens förslag är att för att erhålla ständigt medlemskap skall medlem erlägga femton årsavgifter i stället för dagens tio årsavgifter. Beslut om stadgeändring är giltig då beslut fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett är årsmöte.

Mötet kommer att avslutas med mingel.

Agenda för mötet:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Information om sommarens och kommande körningar
7. Information om ekonomin
8. Styrelsens förslag till stadgeändring

10. Avgifter

Medlem erlägger medlemsavgift enligt årsmötesbeslut.
Den erlagda medlemsavgiften gäller för tiden intill påföljande årsmöte.
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.
Medlem som erlägger tio årsavgifter vid ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap.

Ändras till:

10. Avgifter

Medlem erlägger medlemsavgift enligt årsmötesbeslut.
Den erlagda medlemsavgiften gäller för tiden intill påföljande årsmöte.
Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.
Medlem som erlägger femton årsavgifter vid ett tillfälle erhåller ständigt medlemskap.

9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas

Hälsningar
Johan A. Boström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *